• قسمت 23 - آموزش عکاسی پایه ، نورسنج نقطه ای
قسمت 23 - آموزش عکاسی پایه ، نورسنج نقطه ای
1395/01/28 \\ عکاسی \\ 0 نظر

در اين روش تمام تصميم گيري براي تنظيم نور دوربين، بر اساس ناحيه کوچکي در مرکز کادر انجام خواهد شد و ناحيه ديگري مورد سنجش قرار نمي‌گيرد. بزرگي اين ناحيه در دوربين‌هاي حرفه‌اي قابل تنظيم بوده و معمولا از يک درصد تا 9 درصد کادر را شامل مي‌شود. اين نوع نورسنجي براي هنگامي که عکاس مي‌خواهد به ناحيه خاصي از کادر توجه ويژه داشته باشد و آنرا از بقيه نواحي جدا کند، بسيار کارآمد است.

  • قسمت 22 - آموزش عکاسی پایه ، نورسنج‌ متوسط‌‌‌‌ گير مرکزي
قسمت 22 - آموزش عکاسی پایه ، نورسنج‌ متوسط‌‌‌‌ گير مرکزي
1395/01/28 \\ عکاسی \\ 0 نظر

در نورسنجي چند ناحيه اي صحنه مورد نظر با دقت بيشتري نورسنجي مي‌شود. سيستم نورسنجي دوربين، کادر را به چند ناحيه تقسيم نموده و نور هر کدام از اين نواحي را مستقل از بقيه نواحي اندازه گيري مي‌کند