• بیژن نجدی - ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
بیژن نجدی - ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ
1395/01/22 \\ فرهنگی و هنری \\ 0 نظر

ﻧﻴﻤﯽ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ، ﺻﺨﺮﻩ ﻫﺎ ، ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﻡ ﺑﺎ ﺩﺭﻩ ﻫﺎﻳﺶ ، ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭘﺴﺮﻡ ﻧﻴﻢ ﺩﮔﺮ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻥ ، ﻭﻗﻒ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ ﺁﺑﯽ ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺎﻧﻮﺱ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭﻳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﻡ .

  • ظاهرا ایمیل هم رو به نابودی است .
ظاهرا ایمیل هم رو به نابودی است .
1395/01/07 \\ سبک زندگی \\ 0 نظر

هنوز مسئله Application های موبایل و آینده آنها کاملا روشن و واضح نیست ، ولی بر اساس آمارهای به دست آمده ، جامعه جوان در سراسر جهان آرام آرام در حال فراموش کردن ایمیل میباشند .

  • موارد یافته شده : 3